Læs vores

Persondatapolitik

Persondatapolitik

1. Dataansvarlig

ProStrøm ApS
Violvej 297, 7800 Skive
CVR-nr. 40 53 56 75
E-mail: info@prostroem.dk
(i det følgende betegnet som ProStrøm”, ”Vi”, ”Os”, ”Vores”)

2. Generelt og definitioner

Sikkerhed og fortrolighed omkring Persondata prioriteres højt hos ProStrøm. I denne Persondatapolitik beskrives, hvorledes ProStrøm som dataansvarlig behandler personoplysninger, som afgives ved oprettelse eller brug af ProStrøms app eller hjemmeside samt personoplysninger, som dannes i forbindelse med anvendelse af ProStrøms ladestander netværk (’Ydelserne’).

Spørgsmål vedrørende denne Persondatapolitik og ProStrøms behandling af personoplysninger kan sendes til ProStrøm.

3. Indsamling, behandlingsformål og brug af personoplysninger

ProStrøm indsamler personoplysninger, som bliver afgivet i forbindelse med anvendelse af ProStrøm-Appen eller ProStrøms hjemmeside samt de personoplysninger som dannes, når ProStrøm-Appen og den deri indbyggede funktionalitet anvendes til brug for opladning af elbil.

ProStrøm behandler personoplysninger i overensstemmelse med følgende:

 1. a) Med henblik på indgåelse, opfyldelse og administration af kontraktforhold (herunder håndtering af betaling) behandler Vi følgende personoplysninger:
 • Lokaliseringsdata,
 • kontaktoplysninger (f.eks. navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer),
 • informationer om bil (f.eks. mærke, type, model mv.)
 • betalingsinformationer (kreditkortdata mv.)

Vores retsgrundlag for behandling af personoplysninger til dette formål er opfyldelse af Vores kontraktlige forpligtelser.

 1. b) Med henblik på at udføre statistiske analyser og analysere data for at kunne udvikle Ydelserne for så vidt angår funktionalitet, sikkerhed og metoder samt analysere markeder og kunder kan Vi behandle følgende personoplysninger:
 • IP-adresse,
 • oplysninger om mobil enhed og
 • oplysninger om brug af ProStrøm-Appen og Ydelserne.

Vores retsgrundlag for behandling af personoplysninger til dette formål er Vores legitime interesse i at kunne udvikle Ydelserne og øge Vores forståelse af markederne og kunderne.

 1. c) Med henblik på udsendelse af markedsføring vedrørende ProStrøms Ydelser såvel som ydelser fra tredjeparter kan ProStrøm behandle personoplysninger i markedsføringsøjemed. Markedsføringen kan både være pr. e-mail, ved push-notifikationer og i selve ProStrøm-appen. Vi kan endvidere som led i Vores markedsføringskommunikation behandle personoplysninger med henblik på at evaluere en markedsførings­kampagne. Til disse formål behandler Vi følgende personoplysninger:
 • Kontaktoplysninger (f.eks. navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer, stilling).

Retsgrundlaget for udsendelse af markedsføring vedrørende Vores Ydelser og evaluering af markedsførings­kampagner er Vores legitime interesser i at oplyse om Ydelserne og analysere resultatet af Vores markedsføringskampagner.

Vores markedsføringstiltag kan altid fravælges ved at kontakte Os.

 1. d) Med henblik på segmentering og analyse af positionsdata til brug for målrettede oplysninger om konkrete præferencer og adfærdsmønstre behandler Vi følgende personoplysninger:
 • Positionsdata
 1. f) øvrigt

Herudover kan ProStrøm behandle personoplysninger (alle de ovenfor beskrevne kategorier af personoplysninger) med henblik på at besvare henvendelser, udsende nyheds- og informationsskrivelser, organisere aftaler, varetage løbende forretningskommunikation, administrere Vores Ydelser, samt for overholdelse af love og forskrifter eller som følge af retskendelser.

Ud over de ovenfor beskrevne behandlingsaktiviteter kan ProStrøm lejlighedsvis behandle personoplysninger til andre formål, f.eks. forbindelse med deltagelse i konkurrencer, der arrangeres af ProStrøm. I sådanne tilfælde vil deltagerne modtage særskilt orientering om behandlingen af sådanne personoplysninger.

4. Retsgrundlag

Retsgrundlaget for behandling af de ovennævnte personoplysninger og ProStrøms legitime interesse heri forefindes i dansk lovgivning om behandling af personoplysninger, herunder Databeskyttelsesforordningen mv.

5. Videregivelse af personoplysninger

ProStrøm kan videregive personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

 • It-leverandører. Formålet med denne videregivelse er at kunne tilbyde alle Ydelsernes funktioner. Disse leverandører behandler personoplysninger i deres egenskab af databehandlere efter instruks fra Os og på Vores vegne. Vi videregiver alene personoplysninger i forbindelse med lovlig behandling til leverandører, som er nøje udvalgt, og som der er indgået skriftlig aftale med. Leverandørerne modtager alene de personoplysninger, der er nødvendige, for at de kan udføre deres opgaver.
 • Samarbejdspartnere inden for markedsføring. Formålet med denne videregivelse er, at ProStrøm kan gennemføre markedsføringskampagner med bistand fra samarbejdspartnere inden for markedsføring.
 • Koncernselskaber. Formålet med disse overførsler er intern administration og levering af Vores Ydelser.
 • Forsikringsselskaber. Formålet med denne videregivelse er håndtering af skadesanmeldelser og administration af Vores forsikringer. Vi kan endvidere videregive personoplysninger til forsikringsselskaber, når forsikringsselskaberne kræver dette for at kunne behandle en skadesanmeldelse.
 • Politi, domstole og modparter samt andre myndigheder. Denne videregivelse sker med henblik på, at bistå politiet og andre myndigheder med deres efterforskning, sikre at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
 • Mulige købere og sælgere. Formålet med denne videregivelse er at dele oplysninger med mulige købere og sælgere i en virksomhedsoverdragelse (f.eks. fusion eller opkøb), der omfatter ProStrøm. Videregivelsen vil i givet fald ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning for behandling af personoplysninger.

I nogle tilfælde kan ProStrøm videregive eller lade data opbevare hos leverandører, der kan behandle personoplysninger uden for EU/EØS, Dette vil først ske, når ProStrøm har sikret de fornødne garantier med henblik på tilstedeværelsen af et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau, f.eks. ved at indgå kontrakter i overensstemmelse med EU’s standardkontraktbestemmelser for videregivelse af personoplysninger. Yderligere oplysninger om beskyttelse af personoplysninger ved videregivelse uden for EU/EØS kan fås ved henvendelse til Os.

6. Opbevaring af personoplysninger

Personoplysninger opbevares, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil personoplysningerne blev indsamlet. Hvis personoplysningerne behandles på baggrund af et samtykke eller Vores legitime interesse, og samtykket trækkes tilbage eller der gøres indsigelse, vil behandlingen dog ophøre, uden at dette berører den behandling, der allerede er foretaget på det pågældende tidspunkt, og uden at det får betydning for en retlig forpligtelse til at behandle personoplysningerne. Personoplysninger, der behandles med henblik på at indgå, opfylde eller administrere en indgået aftale, behandles så længe der består et kundeforhold hos ProStrøm og der eksisterer en ProStrøm-konto. Hvis en konto ophører, sletter Vi personoplysningerne fra kontoen, dog med undtagelse af personoplysninger som Vi skal opbevare pga. lovkrav eller med henblik på at varetage Vores juridiske interesser. Oplysningerne kan dog behandles og opbevares længere i anonymiseret form.

7. Rettigheder og kontakt

Du har visse rettigheder i forbindelse med Vores behandling af Dine personoplysninger. Dine rettigheder er følgende:

 • Ret til indsigt. Du har ret til at få en bekræftelse fra Os på, at Vi behandler Dine personoplysninger, herunder ret til indsigt i Dine personoplysninger og til at modtage en elektronisk kopi af Dine personoplysninger.
 • Ret til berigtigelse. Du har ret til at anmode om, at urigtige eller ufuldstændige personoplysninger om Dig ajourføres eller korrigeres.
 • Ret til at trække samtykke tilbage. I det omfang behandlingen af Dine personoplysninger sker på baggrund af Dit samtykke, har Du til enhver tid ret til at trække Dit samtykke tilbage.
 • Ret til indsigelse. Når ProStrøm foretager behandling på retsgrundlaget legitime interesser (jf. databeskyttelsesforordningen), eller hvis behandlingen vedrører direkte markedsføring, har Du ret til at gøre indsigelse imod behandlingen. I så fald kan Vi være berettiget til fortsat at behandle Dine personoplysninger, hvis vi kan godtgøre at have en vægtig legitim interesse i den fortsatte behandling.
 • Ret til sletning (”ret til at blive glemt”). Under visse omstændigheder, f.eks. hvis Du har gjort indsigelse imod behandlingen, og Vi ikke har en vægtig legitim interesse, kan du anmode om, at Dine personoplysninger slettes. Dette gælder dog ikke, hvis vi har en retlig forpligtelse til at behandle personoplysningerne, eller Dine personoplysninger behandles med henblik på andre legitime formål.
 • Ret til begrænsning. I visse tilfælde har du ret til at anmode om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses, således at oplysningerne alene lagres af ProStrøm og ikke behandles til andre formål.

Du kan kontakte Os som anført nedenfor, hvis Du ønsker at håndhæve en af de ovennævnte rettigheder.

8. Cookies

Vi anvender cookies på Vores hjemmeside. Du kan læse mere om Vores brug af cookies i Vores cookiepolitik, som du kan finde her – indsæt link!!!

9. Links til andre hjemmesider og leverandører

ProStrøms hjemmeside kan indeholde linkes til andre hjemmesider og leverandører (app og web). Vi er ikke ansvarlige for andre selskabers hjemmesider eller deres praksis i forbindelse med håndtering af persondata. Du opfordres derfor til selv at orientere dig om sådanne selskabers regelsæt og beskyttelsesforanstaltninger.

10. Klageadgang

Hvis Du ønsker at klage over Vores behandling af Dine personoplysninger, kan du altid kontakte os via e-mail eller telefon. Du kan også kontakte Datatilsynet.

11. Sikkerhed

ProStrøm søger med den teknologi, ProStrøm anvender, samt med denne Persondatapolitik at beskytte Dine personoplysninger mod uautoriseret adgang og uberettiget brug. Vi kan tilpasse disse foranstaltninger, efterhånden som ny teknologi bliver tilgængelig eller der sker ændringer i love og forordninger.

12. Information om ændringer til Persondatapolitikken

ProStrøm kan ændre denne Persondatapolitik ved at offentliggøre en ny version af Persondatapolitikken på Hjemmesiden og i ProStrøm-Appen. Såfremt en ændring skyldes ændringer i Vores behandlingsaktiviteter, vil Vi dog gøre Dig opmærksom herpå ved at sende Dig elektronisk besked med oplysning om ændringen og i øvrigt træffe de foranstaltninger, der er nødvendige i henhold til den gældende databeskyttelseslovgivning.

ProStrøm

Gør din elbil
100 % grøn

ProStrøm samarbejder med det uafhængige forsyningsmæglerfirma ProForsyning, som formidler aftaler om 100 % grøn strøm til hele landet.

Vores samarbejde med ProForsyning betyder, at vi ikke blot leverer ladestandere, men at vi også kan tilbyde en meget fordelagtig leverance af 100 % grøn strøm.

Opladning

Vi gør det nemt at køre grønt. Effektiv, hurtig og billig opladning – når du er hjemme eller på arbejde. 

Spørgsmål og svar

Er der noget, vi kan hjælpe med? Se her, om vi allerede har et svar klar til dig.

Kontakt

Tøv endelig ikke med at kontakte os – vi er klar til at hjælpe.